Algemene voorwaarden


Laatste update: 30 januari 2020

Wie zijn wij?

Ninety Nine Financial Markets, S.V., S.A.U.(“Ninety Nine”) is een onderneming van beleggingsdienstendie is ingeschreven in het openbare register van de Spaanse beurstoezichthouder Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") onder nummer 292 en biedt online applicatiegebaseerde diensten aan.

Deze algemene voorwaarden regelen de levering van beleggingsdiensten door Ninety Nine (de "Dienst"), rechtstreeks of, in voorkomend geval, via andere ondernemingen van de groep.

Ninety Nine is naar toepasselijk recht opgericht en ingeschreven in het Handelsregister, in Volume 39959, Folio 108, Sectie 8, Pagina M-709737, met btw-nummer A88520937, en gevestigd te Madrid in Calle Antonio 31, 28029 Madrid (Spanje).

Aanvaarding van de voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de diensten die in deze voorwaarden worden beschreven op www.ninetynine.com en www.ninety-nine.com en hun web- en mobiele applicaties (gezamenlijk de "Online Platformen", "Platformen" of het "Platform" genoemd) worden geregeld door deze voorwaarden en door het contract van de algemene voorwaarden voor de levering van diensten van ontvangst en doorgifte van orders en de bewaring en het beheer van financiële instrumenten via telematica en andere beleidslijnen en procedures die op elk moment van toepassing zijn.

Door deze voorwaarden te accepteren, aanvaardt u dat u gebonden bent aan de gehele inhoud ervan. Het is dus belangrijk dat u deze voorwaarden zorgvuldig leest en vrijelijk en vrijwillig bepaalt of u de dienst bij Ninety Nine wenst te bestellen.

Alleen gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar en inwoner zijn van de Europese Unie (de "Gebruikers") hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van de in deze voorwaarden beschreven dienst via de Online Platformen.

De Dienst stelt Gebruikers in staat om te genieten van een reeks diensten, voordelen en informatie die worden aangeboden door Ninety Nine, direct of via externe aanbieders waarmee zij overeenkomsten heeft gesloten.

De Dienst wordt als een geheel geleverd en het is niet mogelijk om slechts een deel van de voordelen aan te kopen of afzonderlijk te ontvangen, zodat de Gebruiker alle functies en voorwaarden accepteert, die onder andere bestaan uit: het leveren van beleggingsdiensten bestaande uit: (i) de registratieprocedure als cliënt van Ninety Nine (ii) het ontvangen en doorgeven van orders (bemiddeling bij de uitvoering) met betrekking tot de aankoop en verkoop van een of meer financiële instrumenten die via het Platform worden aangeboden, (iii) de ondersteunende beleggingsdienst van bewaring en beheer van financiële instrumenten die door de cliënt via het Platform worden verworven en (iv) de ondersteunende dienst van valutawissel in verband met de aankoop en verkoop van financiële instrumenten, (v) elke andere dienst die in de toekomst door Ninety Nine aan de gebruiker kan worden verleend en die onder verwijzing in de overeenkomstige bijlage met specifieke voorwaarden is opgenomen.

Registratieprocedure

Gebruikers zijn degenen die een beroep doen op de Diensten van het Platform en die deze algemene voorwaarden accepteren.

Diensten van het Platform

De diensten die de Gebruiker op het Platform kan vinden zijn de volgende: (i) toegang en navigatie via bepaalde publieke functies zonder geregistreerd te zijn als cliënt van Ninety Nine, zoals het raadplegen van financiële instrumenten aangeboden door Ninety Nine in haar dienstverlening als tussenpersoon; (ii) de registratieprocedure als cliënt van Ninety Nine en het creëren van een effectenrekening; (iii) het lanceren als cliënt van orders voor de aankoop en verkoop van financiële instrumenten aangeboden binnen de dienstverlening als tussenpersoon van financiële instrumenten in louter uitvoerende vorm; (iv) toegang tot het privéprofiel van de cliënt en raadpleging van de specifieke verklaringen, informatie, acties en mededelingen met betrekking tot de levering van de te allen tijde door Ninety Nine aangeboden financiële diensten; (v) elk ander product of elke andere dienst die in de toekomst door Ninety Nine aan de gebruiker kan worden geleverd en die via de overeenkomstige bijlage van specifieke voorwaarden in het Platform en zijn privéprofiel wordt opgenomen.

De Dienst betreft de automatisering van administratieve beheersprocessen, zonder dat er op enig moment sprake is van het verlenen van beleggingsdiensten met betrekking tot besluitvorming, zoals advies of geautomatiseerd discretionair beheer. U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht van verzet, zoals hieronder wordt beschreven.

Door zich te registreren in Ninety Nine, krijgt de Gebruiker toegang tot het Platform in zijn geheel en kan hij de meeste functies ervan uitvoeren.

Van de beschreven functies zijn er wel functies, zoals: (i) de lancering als cliënt van orders voor de aan- en verkoop van financiële instrumenten die via de financiële bemiddelingsdienst in louter uitvoerende vorm worden aangeboden; en (ii) de toegang tot het privéprofiel van de cliënt en de raadpleging van de specifieke verklaringen, informatie, acties en mededelingen in verband met de verlening van de aangeboden financiële diensten die te allen tijde door Ninety Nine worden gedaan, waarvoor de voorafgaande voltooiing van de door de regelgeving van de effectenmarkt en de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vereiste documentatie en informatie vereist is, alsmede de ondertekening van specifieke contracten of zelfs het aankopen van andere aanvullende functies. Deze functies kunnen alleen worden gebruikt door deze documentatie en informatie in te vullen.

Hieronder vindt u een beschrijving van enkele functies van de Dienst, die kunnen worden uitgebreid, afhankelijk van de evolutie van de Dienst: nieuwe producten, diensten of functies die de klant kan opnemen door het formaliseren van de overeenkomstige bijlage met specifieke voorwaarden van de Dienst.

Gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Ninety Nine Financial Markets, S.V., S.A.U., met zetel te calle Antonio 31, 28029 Madrid, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Te verwerken gegevens:

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens die het persoonlijke profiel van de Gebruiker vormen (het "Persoonlijk Profiel van de Gebruiker"). In principe bestaat het uit de informatie die wordt verstrekt bij het aanmelden voor de Dienst, de aanvullende informatie die wordt verstrekt bij het aanmelden voor een van de diensten waarvoor aanvullende informatie, documentatie of een contract nodig is, en de informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van de verschillende diensten en functies via het Platform. De manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan wordt in deze Voorwaarden beschreven.

Automatische beslissingen:

De Dienst houdt een automatisering in van administratieve beheerprocessen, zonder dat er op enig moment sprake is van het verlenen van beleggingsdiensten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, zoals beleggingsadvies of geautomatiseerd discretionair vermogensbeheer. Als u dit automatische beheersysteem niet accepteert, moet u zich niet inschrijven voor de Dienst. Ook kan het te allen tijde eenzijdig worden afgehandeld.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Verlenen van de Dienst, op basis van het contract met de algemene voorwaarden voor het verlenen van de dienst van ontvangst en doorgifte van orders en bewaring en beheer van financiële instrumenten via telematica, de aanvullende contracten en deze algemene voorwaarden.

Live chat: als u contact met ons opneemt via de Live Chat, zal Ninety Nine uw persoonlijke gegevens verwerken om aan uw verzoek te kunnen voldoen en te beheren en het betreffende verzoek op te lossen.

Verbeteren van de prestaties en de gebruikerservaring:

Ninety Nine heeft een Legitiem Belang bij het permanent elimineren van gegevens die u identificeren om anoniem informatie over uw ervaring op het Platform en de werking van de Dienst te analyseren, om de werking van het Platform en de ervaring van Gebruikers bij het gebruik van de Dienst te verbeteren, alsook om statistische analyses en marktonderzoek uit te voeren, rechtstreeks door Ninety Nine of door geïnteresseerde derde partijen.

De anonimisering wordt uitgevoerd door een anoniem profiel van de Gebruiker te extraheren, dat wil zeggen door alle identificerende verwijzingen te verwijderen en ook de exacte ervaringsgegevens van de Gebruiker te vervangen door andere diffuse gegevens, zodat het onmogelijk is om de Gebruiker persoonlijk te identificeren of de informatie met de Gebruiker te associëren.

In ieder geval herinneren wij u eraan dat u zich tegen een dergelijke verwerking kunt verzetten door het vakje ‘Verzet’ aan te vinken dat op het moment van registratie wordt aangeboden, of door op elk moment toegang te krijgen tot uw Gebruikersruimte in het gedeelte over privacyrechten.

Ik wil niet dat Ninety Nine mijn anonieme profiel analyseert om het platform en de service te verbeteren en marktonderzoek te doen.

Ontvangers van de informatie:

Ons beleid bestaat erin om de persoonsgegevens van de Gebruikers niet te verkopen, te verstrekken of door te geven aan derden, behalve in gevallen van wettelijke verplichting aan de overheid. In het geval dat we de informatie moeten doorgeven, zullen we u vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Wij zullen uw gegevens ook niet internationaal doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De enige ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de bevoegde overheidsinstanties, wanneer de wet verplicht de informatie te verstrekken voor de uitoefening van hun bevoegdheden, en onze dienstverleners en gegevensverwerkers, die uw persoonsgegevens zullen verwerken volgens de instructies die zijn overeengekomen in de overeenkomst die met Ninety Nine is ondertekend, met inachtneming van de veiligheidsverplichtingen van de applicatie.

Bewaring van gegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent van de Dienst. In het geval dat de Gebruiker de Dienst annuleert, zullen wij de persoonsgegevens verwijderen na de bewaartermijnen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die tot 10 jaar kunnen bedragen vanaf het einde van de contractuele relatie als klant van Ninety Nine. Tijdens deze bewaring zal de informatie beperkt toegankelijk zijn voor de vervulling van de verplichtingen van Ninety Nine als financiële entiteit.

In het geval dat u contact met ons heeft opgenomen via de Live Chat, zullen wij uw gegevens behandelen gedurende de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen, en zullen wij overgaan tot het verwijderen van de gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.

Rechten van de betrokkene:

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, hebt u:

 • Recht van toegang, dat wil zeggen het verkrijgen van een bevestiging van het bestaan van de verwerking van uw gegevens door Ninety Nine, alsmede het verkrijgen van een schriftelijke kopie van de persoonlijke informatie die Ninety Nine over u heeft.
 • Recht van correctie: Het recht om alle onjuiste informatie die Ninety Nine over u heeft te corrigeren.
 • Recht van uitwissing:Het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te annuleren, te blokkeren of te verwijderen.
 • Recht van beperking:Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder een aantal omstandigheden.
 • Recht van overdraagbaarheid: Het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen en te kunnen doorgeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van verzet: Het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor marketing- en andere promotionele activiteiten.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde middelen gebaseerd besluit, zoals profilering.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen via uw Gebruikersprofiel, door een e-mail te sturen naarprivacy@ninetynine.com, of door een brief te sturen naar het volgende adres: Calle Antonio 31, 28029 Madrid, Spanje.

U kunt in ieder geval een klacht indienen bij de nationale controle-instantie, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Ninety Nine in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Cookies

Bij een bezoek aan ons Platform verzamelen we standaard internetinformatie en gegevens over het gedrag van bezoekers. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met andere informatie die de Gebruiker zou kunnen identificeren. In het geval dat er persoonlijke informatie nodig is, wordt u daar uitdrukkelijk om gevraagd. Deze informatie stelt ons in staat om onze Gebruikers beter te kennen en te leren hoe ze met het Platform communiceren.

Voor meer informatie over cookies kunt u het cookiebeleid van de website bezoeken.

Diversen

(i) Beperkingen van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en alle andere inhoud of diensten die op de Online Platformen worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis geleverd, zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de te leveren inhoud en diensten (expliciet of impliciet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, of garantie van nauwkeurigheid. Noch Ninety Nine, noch de externe aanbieders garanderen de juistheid, tijdigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud. Daarom gaat u ermee akkoord de inhoud en diensten op eigen risico te gebruiken.

Het Online Platform en de diensten die erop worden geleverd vormen geen aanbeveling of algemeen, gepersonaliseerd advies of beleggingsadvies inzake een product of dienst van Ninety Nine of andere bedrijven van de groep, noch vormen ze een fiscaal advies. Wij geven geen expliciete of impliciete verklaringen en/of garanties over de effecten, producten of diensten die op het Online Platform worden vermeld en geven ook geen verklaringen of garanties over de effecten, producten of diensten die op het Platform worden vermeld of zelfs maar dat de informatie op het Platform betrouwbaar is. Daarom bent u verantwoordelijk voor het bepalen of een potentiële belegging voor u geschikt is en als u twijfelt over de geschiktheid van een informatie of transactie raden wij u aan om een professionele adviseur te raadplegen.

Wij garanderen niet dat de kenmerken of functies van de Online Platformen ononderbroken of foutloos zijn, of dat de servers die het Platform ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of bugs. Het is uw verantwoordelijkheid om beveiligingsprogramma's te implementeren en viruscontroles uit te voeren.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig direct, verwacht, te verwachten, bekend of onbekend verlies of schade (zelfs niet als wij of een derde aanbieder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of dergelijke schade), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) verlies van verwachte inkomsten of winst; (ii) zakelijk verlies; (iii) verlies van kansen of immateriële schade; (iv) reputatieschade; (v) verlies geleden door derden; (vi) kosten voor de aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn verworven of verkregen uit berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn uitgevoerd via het Online Platform; (vii) wijziging van of toegang tot uw eigen account of gegevens als gevolg van uw nalatigheid of gedrag; of (viii) elke essentiële, gevolg- of voorbeeldige schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform, ongeacht de vorm van handelen of nalatigheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door uw vertrouwen in informatie die u via het Platform opent of verkrijgt. De informatie en gegevens die op het Platform worden gepubliceerd zijn uitsluitend ter informatie.

(ii) Uw gedrag en gebruik van het Platform

De informatie, gegevens, afbeeldingen, grafieken, met inbegrip van mededelingen, materialen, meningen, onderzoek of verklaringen (hierna "inhoud" genoemd) die op het Platform worden gepubliceerd zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de maker ervan, d.w.z. de maker van de inhoud is de persoon of het bedrijf dat de inhoud heeft gecreëerd en is dus verantwoordelijk voor de inhoud, publicatie, transmissie, opslag of het delen ervan op welke manier dan ook die beschikbaar is op de Online Platformen. Bijgevolg is Ninety Nine niet verantwoordelijk voor de handelingen van deze laatste of die van derde partijen.

Ninety Nine staat niet garant voor de juistheid of waarheidsgetrouwheid van de inhoud die aan de Gebruiker op de Online Platformen ter beschikking wordt gesteld, ongeacht of deze door ons of door derde aanbieders is gecreëerd, waarbij het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud ervan op eigen risico is.

(iii) Inhoud

Ninety Nine is niet verplicht om de informatie in de Platforms bij te werken en de inhoud wordt geacht te worden gepubliceerd vanaf de aangegeven datum, of de datum van de eerste publicatie wanneer deze niet is aangegeven.

Ninety Nine staat niet garant voor de juistheid, volledigheid en duidelijkheid van de inhoud van derde aanbieders en is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, reclame, product of andere materialen en informatie die beschikbaar zijn op platforms van derden.

Dienovereenkomstig zult u Ninety Nine of een externe aanbieder niet aansprakelijk stellen voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten, vertragingen of omissies in de inhoud, of voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke onnauwkeurigheden, fouten, vertragingen, omissies of enige andere oorzaak die buiten de controle van Ninety Nine valt.

(iv) Alleen inwoners van de EU

De inhoud en diensten van de Online Platforms zijn uitsluitend bedoeld voor inwoners van de Europese Unie die ouder zijn dan 18 jaar. Bijgevolg zal het verzoek om de inhoud en diensten van het Platform namens personen in een ander rechtsgebied waar een dergelijk verzoek in strijd is met de toepasselijke wetgeving, worden opgevat als een niet uitgevoerd verzoek.

(v) Beveiliging en identificatie

U bent zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw toegangswachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot het Platform te voorkomen. Elke ongeoorloofde toegang waarvan u kennis krijgt, wordt zo spoedig mogelijk aan Ninety Nine kenbaar gemaakt op het volgende adres hola@ninetynine.com. U zult Ninety Nine vrijwaren van enige aansprakelijkheid en zult Ninety Nine moeten schadeloosstellen voor elk verlies of schade die voortvloeit uit de toegang tot het Platform door een derde die gebruik maakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

(vi) Intellectuele eigendomsrechten

Alle namen, logo's en afbeeldingen ter identificatie van Ninety Nine en derde aanbieders en hun diensten zijn onderworpen aan het auteurs-, model- en handelsmerkenrecht. Deze voorwaarden verlenen of impliceren geen licentie of recht op het gebruik van deze namen, logo's en afbeeldingen.

(vii) Mededelingen en opname van gesprekken

Door gebruik te maken van de inhoud en diensten van het Platform gaat u ermee akkoord dat elk gesprek, elke communicatie of uitwisseling van informatie/gegevens tussen u en Ninety Nine kan worden opgenomen en dus vastgelegd. Deze communicatie en gesprekken kunnen door Ninety Nine worden bijgehouden tot een maximum van 10 jaar na het einde van de dienstrelatie tussen Ninety Nine en de cliënt, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op financiële instellingen.

(viii) Communicatie in forums

Het Platform maakt het Ninety Nine onder andere mogelijk om gebruik te maken van message boards en live vraag- en antwoordfoto's (hierna "forums" genoemd). Door deze voorwaarden te accepteren, erkent u het publieke karakter van deze forums en dat de inhoud die u kiest om te publiceren uw eigen verantwoordelijkheid is.

Door gebruik te maken van de forums, gaat u ermee akkoord:

 • Geen illegaal gedrag te promoten of er zich mee in te laten.
 • Geen inhoud te publiceren, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die (door Ninety Nine) als lasterlijk, beledigend, bedreigend, smadelijk, grof, racistisch, vulgair, pornografisch, obsceen, godslasterlijk, onfatsoenlijk of haatdragend kan worden beschouwd.
 • Geen inhoud te publiceren, te verzenden of beschikbaar te stellen aan anderen die bedoeld is om een andere persoon lastig te vallen, te intimideren of zich voor te doen als een andere persoon of op een andere manier een handeling te stellen die een strafbaar feit kan vormen of die aanleiding kan geven tot wettelijke aansprakelijkheid.
 • Geen concurrentiebeperkend gedrag aan te moedigen.
 • Geen enkel product of dienst te koop aan te bieden, geen onderzoek voor commerciële doeleinden aan te kondigen of te promoten.
 • Geen verkeerde voorstelling van uw relatie met eender welke persoon te geven.
 • Geen inhoud te plaatsen of door te geven die inbreuk kan maken op de geheimhoudingsplicht, het auteursrecht, het handelsmerk of een ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, het handelsmerk of een ander eigendomsrecht.
 • Geen virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke middelen, programma's of bestanden die de computer of software van een ander persoon kunnen beschadigen, te publiceren of over te dragen.
 • De inhoud, de dienst, de servers of de netwerken die met het Platform verbonden zijn niet, direct of indirect, te blokkeren of te onderbreken.
 • Geen persoonsgegevens van andere Gebruikers van het Platform te verzamelen, op te slaan of te reproduceren.

U bent als enige verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het handelen of nalaten van het voorgaande.

(ix) Externe links

Ninety Nine is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud van het Platform wanneer u er toegang tot heeft via links op andere websites of bronnen van derde aanbieders waarvoor Ninety Nine niet verantwoordelijk is. Bijgevolg is noch Ninety Nine, noch enige externe aanbieder verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van de inhoud die op dergelijke websites beschikbaar is.

(x) Wijzigingen en herzieningen

Houd er rekening mee dat Ninety Nine deze voorwaarden te allen tijde kan herzien en wijzigen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen en herzieningen. De meest actuele versie van de voorwaarden zal op het Platform worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de voorwaarden om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u het Platform blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepost, betekent dit dat u ermee instemt om wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

(xi) Beëindiging

Deze voorwaarden worden zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd door Ninety Nine op het moment dat u zich niet houdt aan de bepalingen van dit document.

Ninety Nine kan in ieder geval de voorwaarden annuleren of de toegang tot de inhoud of de dienst van het Platform opschorten.

(xii) Overmacht

U zult Ninety Nine of derde aanbieders niet aansprakelijk stellen voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten in de inhoud of voor enig verlies of schade veroorzaakt door situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden, overstromingen, orkanen, aardbevingen, oorlog, brand, arbeidsgeschillen, ongelukken, het niet functioneren van apparatuur of software, stroomuitval of enige andere overmachtsituatie.

(xiii) Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Ninety Nine (met inbegrip van haar bestuurders, directieleden, werknemers, partners, licentiegevers, distributeurs, vertegenwoordigers en agenten) en externe aanbieders te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, verliezen, kosten, schade en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten (die wij redelijkerwijs maken), die voortvloeien uit uw gebruik van de Online Platformen en uw schending van de voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving.

(xiv) Toepasselijke wetgeving

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving en de partijen komen overeen om elk geschil te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Madrid, of anders, de rechtbanken van de woonplaats van de cliënt, wanneer de cliënt in aanmerking komt als consument of gebruiker.